Contact:

Bezoekadres:
Narcissenstraat 1
1441 HN Purmerend

Postadres:
Postbus 657
1440 AR Purmerend

Emailadres:
exe@dwk-jansen.nl

Geopend van:
09.00 - 12.00 uur en
13.30 - 16.30 uur

0299-411 150

Klik hier voor de routebeschrijving.

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden van

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V., gevestigd te Purmerend,

Kamer van Koophandel West-Friesland nr. 37111553.

1. Toepassing

De algemene voorwaarden van het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

2. Definities

Tussenpersonen: opdrachtgevers die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten, waaronder te verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus.

Cliënten: opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. een opdracht verstrekken.

Ambtelijke werkzaamheden: alle werkzaamheden die door de Wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen.

Niet-ambtelijke werkzaamheden: alle door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. te verrichten werkzaamheden die door de Wet niet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen, waaronder incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van gerechtelijke procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de rolzitting bij de Rechtbank en aanverwante werkzaamheden.

3. Aanvaarding

Een aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

4. Werkzaamheden

De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

In het geval van meerdere opdrachtgevers zijn geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.

Het staat het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures.

Deze kosten worden door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

5. Tarieven

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. ondanks rappel zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.-kantoor is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen. Basis voor de aanpassing is in beginsel de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-voor alle huishoudens (jaar 2000 = 100), van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6. Aansprakelijkheid

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

Door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

7. Voorschotten

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van te maken kosten.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.

8. Betaling

Hetgeen aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. verschuldigd is wordt per factuur gedeclareerd.

Voldoening van deze factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

Indien de factuur niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Vanaf dat moment is de opdrachtgever - naast hoofdsom - buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V..

9. Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10.

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2008.

Deze algemene voorwaarden liggen ten kantore van Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

Tarieven voor cliënten

behorende bij de algemene voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

Definities

De basis voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de betaalde bedragen, indien die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot incasso.

Onder geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt, of diens opdrachtgever betaalde bedragen.

Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt of diens opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Tarieven

Incassoprovisie

De incassoprovisie wordt berekend over het geïncasseerde bedrag.

Bij zaken waarin niets is geïncasseerd en zaken waarbij een bedrag van € 250,00 of minder is geïncasseerd, brengt het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. de cliënt een minimumbedrag van € 37,00 aan incassoprovisie in rekening.

Voor zaken waarin meer dan van € 250,00 is geïncasseerd wordt onderstaande incassoprovisie in rekening gebracht, met dien verstande dat een afwijkend tarief in rekening gebracht kan worden als de rechtsbetrekking tussen schuldeiser en schuldenaar dit mogelijk maakt.

vanaf


€     250,01
€     500,01
€  1.250,01
€  2.000,01
plus over het meerdere tot
plus over het meerdere tot
plus over het meerdere tot
plus over het meerdere boven
tot en met

€     250,00
€     500,00
€  1.250,00
€   2.000,00
€   2.950,00
€   5.900,00
€  14.750,00
€  59.000,00
€  59.000,01
provisie €

€     37,00
€     75,00
€    150,00
€    300,00
provisie %

15%
10%
8%
5%
3%

 

Nakosten

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.is gerechtigd voor de na een gewezen vonnis verrichte buitenambtelijke werkzaamheden nakosten aan de cliёnt in rekening te brengen.

Administratiekosten

Het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.is gerechtigd een bedrag voor administratiekosten aan de cliёnt in rekening te brengen.

Advieskosten

De in het vonnis opgenomen veroordeling in de proceskosten omvat niet alle door de in het gelijk gestelde partij gemaakte kosten van rechtsbijstand. Deze worden niet vastgesteld op basis van de ter zake werkelijk aan de in het gelijkgestelde in rekening gebrachte bedragen, maar aan de hand van een zogenaamd Liquidatietarief.

Ingevolge dat tarief worden voor proceshandelingen punten toegekend, waarvan de waarde afhangt van het belang van de zaak.

Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de cliënt aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. verschuldigd een salaris van € 120,00 per uur.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is gerechtigd voor werkzaamheden met een specialistisch karakter met de cliënt een ander uurtarief overeen te komen.

Ambtelijke kosten / Verschotten

De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel aan de cliënt doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven.

Voor een opgesteld exploot, dat op verzoek van de cliënt niet behoeft door te gaan, wordt aan cliënt een bedrag van € 27,50 in rekening gebracht.

Voor ambtshandelingen, die op de dag van ontvangst van de opdracht, binnen de gebruikelijke kantoortijden, uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 50% in rekening gebracht.

Voor ambtshandelingen, die buiten de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 100% in rekening gebracht.

Indien wordt opgetreden als verzendende/ontvangende instantie als bedoeld in EG-verordening 1348-2000 wordt voor werkzaamheden, niet vallende onder de ambtshandelingen waarvoor een schuldenaarstarief is vastgesteld, een bedrag in rekening gebracht van € 120,00 per uur, met dien verstande dat voor elk ingevuld formulier een half uur wordt gerekend. Deze werkzaamheden omvatten ondermeer het ontvangen, invullen en verzenden van de voorgeschreven formulieren en het telefonisch en schriftelijk overleg.

Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, brengt het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.-kantoor, naast de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven,het adviseringstarief in rekening. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt arbeidsintensieve en/of tijdrovendeambtelijke handelingen die (nog) meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is.

De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend.

BTW

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 


 


Tarieven voor in Nederland gevestigde tussenpersonen

behorende bij de algemene voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

Definities

De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van alle andere verschuldigde kosten.

Geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, zijn alle rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij en de tussenpersoon betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot afwikkeling.

Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij of de tussenpersoon gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Tarieven

Basisvergoeding

In zaken, waarin het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de administratie verwerkt is een basisvergoeding ad € 27,50 verschuldigd. Zodra het in rekening te brengen honorarium de gemelde basisvergoeding overschrijdt, vervalt de aanspraak op deze basisvergoeding.

Rolwaarneming

Voor de waarneming van rolzittingen bij de Rechtbanken, sector kanton, is door opdrachtgever verschuldigd:

Voor het aanleggen van het dossier, het aanbrengen van de zaak inclusief de eerste rolcomparitie en het uitbrengen van het daarbij behorende rolbericht een bedrag van € 37,00, met dien verstande dat bij verstekzaken met een belang tot € 250,00 niet meer dan het toegewezen salaris verschuldigd is;

Voor ieder volgende rolcomparitie en het daarbij behorende rolbericht een bedrag van € 8,00;

Voor het voorbereiden en bijwonen door een van de gerechtsdeurwaarders zelf, dan wel een gekwalificeerde kracht van diens kantoor, van comparities van partijen, enquêtes en descentes een bedrag van € 100,00 per uur.

Afwikkelingskosten

Voor de afwikkeling van executoriale titels en betalingen voordat een executoriale titel is verkregen:

Grondslag voor de afwikkelingskosten percentage

Over het eerste tot          €10.000,00   4,5%

over het meerdere boven €10.000,00     2,5%

Nakosten

Het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.-is gerechtigd voor de na een gewezen vonnis verrichte buitenambtelijke werkzaamheden, naast de hiervoor genoemde afwikkelingskosten, nakosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Ambtelijke kosten / Verschotten

De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel aan de opdrachtgever doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven. Als er ambtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven geen vergoeding kennen, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd, die gerelateerd is aan het schuldenaarstarief voor gelijksoortige handelingen. Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.is te wijten, wordt aan de opdrachtgever de helft van het toepasselijke schuldenaarstarief in rekening gebracht.

Voor een reeds in gereedheid gebracht exploot, dat op verzoek van de opdrachtgever niet behoeft door te gaan, wordt aan de opdrachtgever een bedrag van € 27,50 in rekening gebracht.

Voor ambtshandelingen, die op de dag van ontvangst van de opdracht, binnen de gebruikelijke kantoortijden, uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 50% in rekening gebracht.

Voor ambtshandelingen, die buiten de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 100% in rekening gebracht. Indien wordt opgetreden als verzendende/ontvangende instantie als bedoeld in EG-verordening 1348-2000 wordt voor werkzaamheden, niet vallende onder de ambtshandelingen waarvoor een schuldenaarstarief is vastgesteld, een bedrag in rekening gebracht van € 120,00 per uur, met dien verstande dat voor elk ingevuld formulier een half uur wordt gerekend. Deze werkzaamheden omvatten onder meer het ontvangen, invullen en verzenden van de voorgeschreven formulieren en het telefonisch en schriftelijk overleg.Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die, het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, brengt het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V., naast de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven, het adviseringstarief in rekening. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt arbeidsintensieve en/of tijdrovendeambtelijke handelingen die meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is.

De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de opdrachtgever doorberekend.

BTW

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.