Contact:

Bezoekadres:
Narcissenstraat 1
1441 HN Purmerend

Postadres:
Postbus 657
1440 AR Purmerend

Emailadres:
exe@dwk-jansen.nl

Geopend van:
09.00 - 12.00 uur en
13.30 - 16.30 uur

0299-411 150

Klik hier voor de routebeschrijving.

Procedures

Het starten van een gerechtelijke procedure

Als na buitengerechtelijke sommatie door de deurwaarder uw vordering nog niet voldaan is, dan is het mogelijk de vordering voor te leggen aan een rechterlijke instantie om daarmee een vonnis te verkrijgen. Is uw vordering inclusief rente en kosten meer dan € 25.000,- dan zal de zaak moeten worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank. Bij een vordering van minder dan € 25.000,- dan wel een arbeids- huur- of pachtkwestie, zal uw zaak moeten worden voorgelegd bij de kamer voor kantonzaken van de betreffende rechtbank.

De procedure begint met het uitbrengen van een dagvaarding door de deurwaarder. In de dagvaarding is omschreven wat u te vorderen heeft, op grond waarvan, evenals het eventuele verweer van de wederpartij. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de deurwaarder vroegtijdig in het bezit is van alle stukken van de zaak.
Tussen het tijdstip van het uitbrengen van de dagvaarding en de eerste zittingsdag dienen doorgaans minimaal 7 'vrije' dagen te liggen.

Uw debiteur verschijnt niet op de zitting (er wordt geen verweer gevoerd)
De eerste zittingsdag dient uw debiteur te verschijnen bij het gerecht. U hoeft daarbij niet aanwezig te zijn. Indien uw debiteur niet binnen 14 dagen na de eerste zittingsdag verschijnt of reageert, dan zal deze wegens verstek worden veroordeeld en zal tevens een datum voor vonnis worden bepaald. Dit zogenaamde verstekvonnis komt meestal overeen met wat in de dagvaarding is gevorderd.

Uw debiteur verschijnt wel op de zitting (er wordt verweer gevoerd)
Laat de gedaagde zich echter vertegenwoordigen door een gemachtigde of advocaat, dan kan deze op de zittingsdatum door middel van een conclusie van antwoord inhoudelijk reageren op datgene wat in de dagvaarding is gevorderd. Meer gebruikelijk is het echter, dat de gemachtigde om een aanhouding verzoekt. Deze zal worden toegewezen, zodat de zaak 4 weken wordt uitgesteld. Uitstel na deze periode is dan alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Het is wellicht mogelijk, dat nadien over en weer door partijen nog stukken mogen worden ingediend door middel van een conclusie van repliek en dupliek.

Eindvonnis of tussenvonnis
Na het indienen van de conclusie van dupliek zal de rechter over het algemeen een eindvonnis wijzen. Wel is het mogelijk dat de rechter een tussenvonnis gelast. In een tussenvonnis kan de rechter bepalen dat er een comparitie van partijen, of een getuigenverhoor (enquête), zal plaatsvinden. Een comparitie van partijen kan in sommige situaties ook na de conclusie van antwoord worden bepaald. De bedoeling van een comparitie van partijen is om nadere inlichtingen te verschaffen aan de rechter en om een eventuele schikking te bespreken. Tijdens de comparitie van partijen dienen alle partijen en hun gemachtigden aanwezig te zijn in de rechtszaal. Indien een eventuele schikking tot stand komt, dient u zich er terdege van bewust te zijn dat iedere partij zijn eigen kosten draagt. Een eindvonnis komt pas tot stand indien partijen niet tot een schikking kunnen komen.
Uw rol in de gehele procedure is een actieve. Uw hulp zal nodig zijn in die zin, dat u zult worden verzocht om tijdig schriftelijk commentaar op de stukken van de wederpartij te geven.

Beslag
Zoals uit het vorenstaande blijkt, kan tussen het uitbrengen van de dagvaarding en het uiteindelijke eindvonnis geruime tijd verstrijken. Indien u van tevoren het verhaal op de wederpartij wenst veilig te stellen, dan is het mogelijk conservatoire beslagmogelijkheden te laten uitvoeren. Beslaglegging kan plaatsvinden op bankrekeningnummers, onroerende en roerende zaken, zaken en/of gelden die derden onder zich hebben. Voor het leggen van conservatoir beslag dient door de advocaat een beslagrequest te worden opgesteld en ingediend te worden bij de President van Rechtbank. Nadat het verlof tot beslaglegging is verleend, worden de beslagen gelegd door de deurwaarder. Daarnaast moet de procedure binnen 14 dagen na het eerste beslag aanhangig gemaakt worden bij het gerecht. De procedure verloopt voor het overige gelijk, zoals hierboven al is omschreven.
Indien een beslag doel heeft getroffen, zal het verhaal op de wederpartij reeds vooraf veilig gesteld zijn. Mocht de wederpartij echter tijdens de procedure onverhoopt failliet gaan, dan vervallen de reeds gelegde beslagen van rechtswege.

Executie
Zodra de rechter het eindvonnis heeft gewezen, breekt de executiefase aan. In deze fase zal het vonnis worden uitgebracht aan de wederpartij, waarna eventueel de reeds gelegde conservatoire beslagen kunnen worden uitgewonnen. Tevens kan met behulp van executoriale beslagen worden geprobeerd de wederpartij tot betaling te dwingen.

Kort geding
Het is mogelijk om in zaken waarin sprake is van een spoedeisend belang een kort geding aanhangig te maken en een onmiddellijke voorziening bij voorraad te vragen. De rechter bepaalt vervolgens de dag en het uur waartegen de wederpartij dient te worden gedagvaard (de normale dagvaardingstermijnen gelden hier niet). U dient vertegenwoordigd te worden door een gemachtigde.
De rechter doet een uitspraak in het kort geding op grond van de ingediende stukken. Afhankelijk van de vereiste spoed varieert de behandelingsduur (vanaf de dagvaardingsdatum tot vonnis) van enige uren tot enkele weken. Het kort geding vonnis is een voorziening, hetgeen betekent dat in principe nog een bodemprocedure (gewone procedure) dient te worden gevolgd. Een kort geding is een complexe procedure die extra kosten met zich meebrengt.

Klik hier voor de kosten die zijn verbonden aan de procedure.